REKRUTACJE

Dlaczego rekrutacja personelu jest ważnym elementem rozwoju firmy?

Rekrutacja najlepszych pracowników jest niezwykle istotny w dzisiejszej, dynamicznej rzeczywistości biznesowej. Najlepszych to znaczy posiadających odpowiednie do stanowiska kompetencje i kwalifikacje, ale też chcących się rozwijać, potrafiących się dostosować i zrozumieć firmę, w której pracują. Jeśli jako organizacja nie będziemy dążyć do bycia najlepszym, nasza konkurencja na pewno zrobi to za nas. Błędy związane z wyborem nieodpowiednich pracowników mogą przełożyć się na funkcjonowanie całej organizacji, straty finansowe oraz stagnację firmy.

Zajmujemy się kompleksową rekrutacją pracowników z różnych obszarów Polski: rekrutacje Katowice, rekrutacje Śląsk. Serdecznie zapraszamy do kontaktu ! Smart HR Agencja rekrutacyjna Katowice, ul. Dąbrówki 16. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Prowadzimy rekrutacje na wszystkie szczeble w organizacji: od stanowisk produkcyjnych
i pracowników fizycznych po najwyższe poziomy zarządzania w firmie.

Prowadzamy rekrutacje nie tylko pracowników, ale również współpracowników – osób, które świadczą pracę na rzecz organizacji na zasadach innych niż regulowane przez kodeks pracy:

• działalność gospodarcza
• kontrakt
• umowa cywilnoprawna.

Prowadząc projekty rekrutacyjne korzystamy z najnowocześniejszych metod i sprawdzonych sposobów pozyskania personelu.

Direct search

– rekrutacja bezpośrednia

Prowadzimy rekrutację i selekcję kandydatów do pracy na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Poszukujemy pracowników poprzez bezpośredni, ukierunkowany nabór oraz analizę baz danych osób szukających zatrudnienia.

W ramach rekrutacji bezpośredniej prowadzimy selekcję aplikacji napływających od kandydatów w odpowiedzi na zmieszczone ogłoszenia o pracę w oparciu o otrzymany profil stanowiska. Klient otrzymuje tylko te dokumenty aplikacyjne, które spełniają wymagania formalne i przeszły weryfikację merytoryczną. Pozwala to zaoszczędzić firmie czas przeznaczany na analizę zgłoszeń.

Wykorzystujemy również własne bazy kandydatów. Osoby, których kwalifikacje i kompetencje są zbieżne z treścią oferty, są informowane o prowadzonym naborze. Jeśli są zainteresowane zatrudnieniem, przesyłamy ich aplikację Klientowi.

Prowadzimy ocenę kandydatów wskazanych przez Klienta.

Wykorzystujemy w niej:

Wywiady
zawodowe

Wywiady
kompetencyjne

Testy
psychometryczne

Ocenę zintegrowaną
(Assessment Center)

Jej rezultatem jest raport zawierający obiektywną ocenę kandydata, zawierającą jego słabe i mocne strony oraz poziom oczekiwanych na wskazanym stanowisku kompetencji.

Nasze usługi charakteryzują się ścisłym dostosowaniem do potrzeb Klienta. Staramy się, żeby Klient był zaangażowany w finalny wybór kandydata, aby jak najlepiej dopasować wybraną osobę do oczekiwań i sposobu funkcjonowania grupy współpracowników i przyszłych przełożonych.

Executive Search
– rekrutacja na stanowiska kierownicze i inne kluczowe dla organizacji

 

Prowadzimy rekrutację na najwyższe stanowiska menedżerskie oraz stanowiska kierownicze wymagające unikalnych kompetencji, a także inne poszukiwane na rynku pracy – np. handlowe i informatyczne. Kandydatów pozyskujemy poprzez bezpośredni kontakt z osobami pełniącymi analogiczne funkcje w innych przedsiębiorstwach oraz szeroką sieć kontaktów w organizacjach.

Nasze usługi charakteryzują się ścisłym dostosowaniem do potrzeb klienta.

Staramy się żeby Klient był zaangażowany w finalny wybór kandydata, aby jak najlepiej dopasować wybraną osobę do oczekiwań i sposobu funkcjonowania grupy współpracowników i przyszłych przełożonych.

smart-hr_dla_pracodawcow_03

Prowadzamy rekrutacje nie tylko pracowników, ale również współpracowników – osób,
które świadczą pracę na rzecz organizacji na zasadach innych niż regulowane przez kodeks pracy:

Rekrutacje wykres

Proces rekrutacji w 5 etapach

 • 1 

  WYWIAD

  Pierwszym etapem rekrutacji jest dokładna analiza potrzeb i oczekiwań Klienta związanych z kandydatem na określone stanowisko. Obejmuje ona: wymagane kwalifikacje i kompetencje – obowiązkowe i dodatkowe oraz ich hierarchię ważności; przewidywany zakres obowiązków przyszłego pracownika; miejsce w organizacji; warunki zatrudnienia (rodzaj umowy, okres zatrudnienia, wynagrodzenie i benefity); etapy procesu rekrutacji, w których uczestniczył będzie Klient, efekt – docelową liczbę kandydatów, spośród których Klient dokona ostatecznego wyboru.

 • 2 

  Przygotowanie opisu stanowiska

  W oparciu o dokonaną analizę oczekiwań tworzymy profil stanowiska oraz profil idealnego kandydata na to stanowisko. Obejmują one rodzaj i poziom wykształcenia, kwalifikacje, kompetencje zawodowe, psychologiczne i społeczne, dodatkowe umiejętności i zainteresowania zawodowe określające możliwość rozwoju przyszłego pracownika w strukturze organizacji. Opis stanowiska ma za zadanie pozyskanie aplikacji kandydatów o jak najwyższym stopniu dopasowania do wymagań klienta. Charakterystyka ta podlega akceptacji przez klienta.

 • 3 

  Analiza baz kandydatów i ogłoszenia o rekrutacji

  Obejmuje pozyskanie aplikacji osób zainteresowanych podjęciem pracy na wskazanym stanowisku. Kandydaci spełniający wymagania formalne wyłaniani są w drodze analizy baz danych posiadanych przez nas, naszych partnerów i Klienta, a także ogłoszeń w prasie i Internecie oraz działań w mediach społecznościowych (w zależności od charakterystyki stanowiska). Etap wymaga ewentualnego udostępnienia przez Klienta posiadanych przez niego baz kandydatów do pracy w jego przedsiębiorstwie (np. z poprzednich naborów lub przysyłanych bez związku z prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi).

 • 4 

  Wstępna selekcja aplikacji

  Smart-HR prowadzi wstępną selekcję kandydatów w oparciu o pozyskane dokumenty aplikacyjne (CV, listy motywacyjne, portfolio, referencje). Dokonuje ich oceny pod względem formalnym oraz wymagań dotyczących kompetencji i kwalifikacji pożądanych na danym stanowisku i przewidywanych obowiązków przyszłego pracownika.

  Efektem selekcji aplikacji jest zawężenie liczby kandydatów do tych, którzy spełniają najważniejsze wymagania i mogą być brani pod uwagę w toku dalszego postępowania rekrutacyjnego. Klient nie uczestniczy w tym etapie rekrutacji ze względu na jego czysto formalny charakter.

 • 5 

  Szczegółowa selekcja kandydatów do pracy

  Ostatni etap postępowania kwalifikacyjnego obejmuje dogłębną analizę kandydatur do pracy z wykorzystaniem (w zależności od stanowiska):

  • wywiadu zawodowego
  • testów kompetencyjnych
  • testów psychometrycznych
  • Assessment Centre – ocena zintegrowana zachowań uczestników, pod kątem wcześniej określonych kompetencji, uznanych za kluczowe na danym stanowisku, w toku rozwiązywania konkretnych zadań i problemów.

  Obszary badane na tym etapie, forma i metody oceny testów kompetencyjnych, oraz sposób przeprowadzenia assessment centre są szczegółowo uzgadniane z Klientem.

  Rezultatem tak przeprowadzonego procesu jest przedstawienie Klientowi kandydatów do pracy w najwyższym stopniu dopasowanych do wymagań związanych ze stanowiskiem.

Sprawdź INNE USŁUGI DLA PRACODAWCÓW

Leasing pracowników
 

CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa
kadrowo-płacowa

CZYTAJ WIĘCEJ

Motywacje pracowników
i oceny pracownicze

CZYTAJ WIĘCEJ

Redukcja zatrudnienia
i outplacement

CZYTAJ WIĘCEJ

Doradztwo i audyt
personalny

CZYTAJ WIĘCEJ